Gizlilik Sözleşmesi

Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesi Açık Rıza Beyanı Ve Gizlilik Sözleşmesi

AKPER MADENCİLİK İNŞ. TAAH VE TİC.LTD.ŞTİ (Bundan böyle AKPER olarak anılacaktır) tarafından, 6698Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Aydınlatma Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve AKPER Gizlilik Politikası’nın sınırları çerçevesinde,

 • Müşterilerimize, çeşitli avantajlar sağlanması ve bunlara ilişkin bilgilendirmede bulunulması amacıyla
 • Ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşteri alışveriş alışkanlıkları ve eğilimleri analiz edilmesi ve müşterilere yönelik özelleştirilmiş teklif ve segmentasyon sağlanması, satın alınan ürünler üzerinden müşteri segmentasyonu
 • Diğer müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) analizlerinin yapılması ve icrasının yönetimi amacıyla, Reklam/iletişim/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda elektronik ticari iletilerin (telefon, SMS, MMS, e-posta(matbu) veya diğer şekillerde) gönderiminin sağlanması amacıyla,

özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Cinsiyet Bilgisi, Email Adresi, Adres Bilgisi, İletişim Bilgisi, Finansal Veri, İmza, Görsel ve İşitsel Veri İşyeri Güvenliği için alınan Kamera kayıt görüntüleri ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, AKPER Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.

*İşbu beyanda, ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi rıza beyanını kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine cevaz verilen durumlar müstesna olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti sağlayamayacağımızı ve Şirketimizin ticari ve operasyonel faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız.

1.GİZLİ BİLGİ

1.1. Gizli Bilgi kamuya açıklanmayan ve Taraflara da aralarında gerçekleştirecekleri bir temas ya da anlaşma gereği açıklanacak olan, tüm veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, buluş, ticari sırlar da dâhil tüm bilgiler olarak tanımlanmaktadır.

1.2. Gizli Bilgi herhangi bir sınırlama olmaksızın aşağıdakileri kapsamaktadır:

–    Amaçla bağlantılı olarak diğer tarafa açıklanan yazılı ve sözlü tüm bilgi, fikir, tahminler;

–    Taraflara arasındaki konuşmalar, tartışmalar, görüşmeler ya da toplantılar ve yazışmalar ile sözlü olarak mübadele edilen tüm bilgiler;

–    Her iki tarafça hazırlanmış tüm analiz, derleme, çalışma, teklif ve diğer belgeler;

–    Tüm ticari anlaşmalar veya taraflar arasında akdedilen anlaşmalar, gizli bilgi alışverişini içeren sözleşmeler

1.3. Bununla birlikte, Taraflardan her biri aşağıdaki hallerde Gizli Bilgiyi tamamen ya da kısmen ifşa edebilir ya da kullanabilir:

–    Gizli bilginin işbu sözleşmenin ihlali veya kusur dışındaki bir sebebe binaen kamunun bilgisine dâhil olması;

–    Gizli bilginin üçüncü kişilerce serbestçe iletilmesi veya kullanılmasına ifşa eden tarafın yazılı olarak muvafakat etmesi;

–    Gizli bilgiyi alan tarafın söz konusu bilgiye diğer tarafça ifşa edilmeden önce sahip olduğunu kanıtlaması durumunda;

–    Taraflardan birinin, yetkili mahkemenin veya resmi ya da idari makamın kararı, yürürlükte bulunan kanun veya yönetmelik gereği ifşa etmekle yükümlü olması durumunda; bunun için, bu tür bir ifşanın önlenmesi amacıyla gerekli tüm yasal ve makul önlemlerin alınmış olması ve bilginin lehine tescil edildiği Tarafa ifşa ile yükümlü olan tarafın ifşasından önce uygun bir koruyucu ihtiyati tedbire başvurmasına imkân verecek kadar yeterli bir süre içinde ihbarda bulunulması gerekmektedir.

1.4. Ayrıca taraflar arasında mübadele edilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan tarafın, kimliğinin belirlenmesine yarayacak ve bununla birlikte herhangi bir sınır getirilmeksizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamına girecek olan kişiyi korumaya yönelik bilgi içeren tüm veriler de gizli bilgi olarak kabul edilecek ve bu bilgilerin saklı tutulması için ilgili kanunun maddeleri yerine getirilecektir. Paylaşılan kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ve süresi ile bağlantılı sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir. KVKK’ya uygun olarak, işbu metinde yer alan işlenme ve aktarılma amacına, toplanma yöntemine, hukuki sebebine, toplanma faaliyetine uygun şekilde, hizmet amaçlarımız, yasal yükümlülüklerimiz ile bağlantılı şekilde işlenebilecek, yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanıla bilinecek ve sınıflandırıla bilinecektir. Yine işbu sözleşme ile KVKK kapsamındaki haklarınız hususunda bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır.

2.GİZLİLİĞE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

2.1. İşbu Sözleşmenin imzalanması ile Taraflardan her biri Gizli nitelikteki tüm bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, Gizli Bilginin veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya ifşa eden tarafın yazlı muvafakatini gerektiren bilgiyi alan tarafın çalışanları hariç üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmişlerdir. İşbu Sözleşme, Tarafların görüşmeleri süresince yapacakları çalışmalarda birbirlerine açacakları gizlilik dereceli bilgilerin mübadele usulünün belirlenmesi ve bir tarafça diğer tarafa açılan Gizli Bilgilerin korunmasına yönelik KVKK kapsamındaki hakların ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.  Veri sorumlusu, Kişisel verilerin işlenmesinde ilkelere uymak zorundadır. Bunlar:

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesidir.

2.2. Bununla birlikte, Taraflardan her biri işbu Sözleşme ile açıkça:

 1. a) Gizli Bilgiyi her ne sebeple olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak kendisinin ya da herhangi bir üçüncü kişinin yararına kullanmamayı, ifşa eden Tarafça izin verilen amaç dışındaki bir amaç için kullanılmasına izin vermemeyi,
 2. b) Hiçbir Gizli Bilgiyi, herhangi bir üçüncü kişiye, firmaya, acenteyi veya kuruma açıklamamayı, rapor etmemeyi, yayınlamamayı veya ifşa etmemeyi veyahut işbu maddenin hangi şekilde olursa olsun böyle bir ifşadan kaçınmak için (c) fıkrasında belirtilenler hariç gerekli tüm hukuki ya da diğer tedbirleri alma kabul ve taahhüt eder. (KVKK kapsamında kişilerden alınan açık rıza halleri saklı tutulur.)
 3. c) Gizli Bilgiyi katı bir “bilinmesi gereklilik arz etme” temelinde ancak ifşa eden Tarafın açık yazılı muvafakati üzerine çalışanlara, vekil veya temsilcilere, bunların da en az işbu Sözleşmede yer alanlardan daha az katı olmayan yükümlülüklerle bağlı olmaları şartıyla açıklamayı taahhüt etmektedir.
 4. d) KVKK md 12 uyarınca kişisel verileriniz saklanma amacına uygun, sınırlı ve orantılı olarak saklanacaktır. KVKK Kanunu’nun öngördüğü hallerde ve koşullarda yurt içinde üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir.

3.GİZLİ BİLGİNİN KOPYALANMASI

Taraflardan her biri, açıkça, Gizli Bilginin ilgili tarafın önceden vereceği yazılı muvafakati olmaksızın tamamen veya kısmen kopyalanmayacağını taahhüt eder.

4.GİZLİ BİLGİNİN İADE EDİLMESİ

4.1. Taraflardan her biri, Sözleşmenin sona erdiği durumlarda, diğer yükümlülüklere halel gelmeksizin İşbu Sözleşme gereği aşağıdaki yükümlülüklerle bağlı olduğunu kabul eder:

 • Gizli Bilgi içeren tüm belgeler esasen bu bilginin sahip olduğu tarafa ya da bu tarafça gösterilecek diğer kişilere iade edilecektir.
 • Bu tür belgelerin suretleri ve ifşa eden tarafça veya onun adına ya da temsilcileri veya paragraf 2.2’de belirtilen kendilerine Gizli Bilgi açıklanan kişiler tarafından hazırlanan rapor, derleme, analiz, yorumlar imha edilecektir.
 • Gizli Bilginin kaydedildiği bilgisayarda bulunan ve gizli bilgiyi alan taraf ya da temsilcileri ya da yukarıda bahsi geçen paragraf 2.2’de belirtilen kişiler tarafından bulundurulan suretleri silinecektir.
 • İş bu sözleşmenin dayanağı olan ilişkinin herhangi bir nedenle sona ermesi ya da feshedilmesi durumunda kişilere ait veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md 7. (“KVKK”) uyarınca da veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

5.TAZMİN

5.1. Taraflardan her biri, işbu Sözleşme tarafından kendilerine yüklenen yükümlülüklerden herhangi birinin ihlali halinde, Gizli Bilginin iade edilmesine rağmen diğer tarafın sırf yukarıda bahsedilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi sebebiyle önemli bir zarara uğrayabileceğini kabul eder. Bu sebeple, taraflardan her biri diğer tarafın uğradığı böyle bir zararı kusuru oranında tazmin edeceğini taahhüt eder.

5.2 Taraflardan her biri, Gizliliğe yönelik her tür tehdidi önleme veya devam eden gizliliğin bilgiyi alan tarafça ihlalini hukuki yollarla durdurma hakkına sahip olduklarını ve ihlalde bulunan taraf aleyhine karar elde edilmesi durumunda, söz konusu taraf diğer tarafın avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere yargılama masraf ve giderlerini tazmin edeceğini kabul eder.

5.3 KVKK uyarınca da kişisel veriyi elinde bulunduran veri sorumlusu bu verilerin korunmasında gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Aksi takdirde zarara uğrayan tarafın bu zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6.SÖZLEŞME, İŞLEM VE GÖRÜŞMELERİN GİZLİLİĞİ

6.1. İşlemler ve işbu Sözleşme hükümleri ve gerçekleşecek görüşmelerin içerikleri kesinlikle gizli tutulacaktır.

6.2. Umuma yapılacak ilanlara yönelik olarak ilgili Taraflar karşılıklı olarak karar verecektir.

6.3 Taraflar kişisel verileri KVKK madde 12’ye uygun olarak hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleyerek bu kişisel verilerin muhafazasını mevzuata uygun şekilde koruyup, saklayacaktır. Bununla beraber veri sorumlusu, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza çerçevesinde belirtilen şekillerle kişisel verileri işleyebilecektir.

7.SÜRE

7.1. İşbu Sözleşme yukarıda belirtilen imza tarihinde yürürlüğe girecektir. Taraflar birbirlerinin “Gizli Bilgilerini”, iş bu sözleşmenin konusunu oluşturan iş sona ermiş olsa dahi, süresiz gizli tutmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan etmiştir.

Bu Sözleşme burada belirtildiği üzere feshedildiği veya sona erdiği takdirde, bilgiyi açan Tarafa ait olan ve diğer Tarafın elinde bulunan tüm bilgiler ve belgelerin kopyaları, bilgiyi açan Tarafın talebi halinde iade edilecek veya imha edilecektir.

KVKK madde 7 uyarınca da veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenme sebebi ortadan kalktığında bu verileri silecek, yok edecek ya da anonim hale getirecektir.

8.YETKİLİ MAHKEME

8.1. İşbu Sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlık, iddia ve çatışmalara yönelik olarak ÇANKIRI Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

9.İHBARLAR

9.1. İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm ihbarlar yazılı olarak aşağıdaki usullerden birine göre yapılacaktır:

 1. a) Kurye veya iadeli taahhütlü mektup ile tarafların aşağıda belirtilen ihbar adreslerine gönderilecek;
 2. b) Fax, elektronik posta yolu ile gönderilerek, kurye veya iadeli taahhütlü mektup ile teyid edilecektir. Bu durumda ihbarlar nihai olarak adreste bulunan tarafından imzalanmış posta alındısının üstünde yer alan tarihten daha geç olmayan bir tarihte alınmış kabul edilecektir.

10.ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

10.1. Taraflardan her biri, işbu Sözleşmeyle birbirlerine açıkladıkları bilginin tam ve doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederler. İşbu paragrafta belirtilen yükümlülüğü ihlal eden Taraf, diğer tarafa verdiği zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

10.2. İşbu Sözleşmenin hükümlerine yazılı bir sözleşme olmaksızın atıfta veya ilavede bulunulamaz.

10.3. İşbu Sözleşmede yar alan taahhütler Tarafların doğrudan ya da dolaylı kontrolü altında bulunan ya da kontrolü altında bulunduğu şirket ve gruplar ve bunların vekil ve halefleri için de bağlayıcıdır.

Telefon
WhatsApp
Linkedin